Algemene Voorwaarden kaartopmaat.nl

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van kaartopmaat.nl zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze voorwaarden worden op schriftelijk verzoek kosteloos toegezonden.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat je de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Kaartopmaat.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Voorwaarden. Check deze Voorwaarden daarom regelmatig.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van kaartopmaat.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door kaartopmaat.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

1.5 De website kaartopmaat.nl wordt geëxploiteerd door Create2Send B.V., Muntplein 2, 1012WR Amsterdam, Kamer van Koophandelnummer 54067588.

Artikel 2. Aanbiedingen / overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van kaartopmaat.nl zijn vrijblijvend. Kaartopmaat.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is (zie ook artikel 3.4).

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van je bestelling door kaartopmaat.nl. Kaartopmaat.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling wordt geaccepteerd, deelt kaartopmaat.nl dit via een orderbevestiging per mail na ontvangst van de bestelling mee.

2.3 Alle opgaven door kaartopmaat.nl van getallen, maten, gewichten, kleuren en of andere aanduidingen van de producten zijn met zorg gedaan, maar kaartopmaat.nl kan er niet voor instaan dat zich geen afwijkingen zullen voordoen. Het getoonde Materiaal op de website van kaartopmaat.nl of op een andere wijze getoonde of verstrekte materiaal, inclusief foto's, monsters, tekeningen of modellen, zijn slechts aanduidingen van de betreffende producten. Wanneer wordt aangetoont dat de afgeleverde producten zodanig afwijken van de getoonde opgaven van kaartopmaat.nl dat je niet meer in redelijkheid tot afname verplicht kan worden, heb je het recht om de overeenkomst te ontbinden, echter slechts voor zover die ontbinding in redelijkheid noodzakelijk is.

2.4 Je dient minimaal 18 jaar te zijn om een bestelling bij kaartopmaat.nl te plaatsen

Artikel 3. Prijzen / betalingen

3.1 De prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn vermeld in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, deze staan overzichtelijk vermeld bij de verzendmogelijkheden en worden gespecificeerd in het besteloverzicht voordat betaling plaatsvindt.

3.2 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan je bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld.

3.3 kaartopmaat.nl heeft het betalingsverkeer uitbesteed aan derden zoals Adyen en PAYPAL. Kaartopmaat.nl kan niet aansprakelijk worden gehouden voor fouten, anders dan op grond van onverschuldigde betaling of ongerechtvaardigde verrijking, in de uitvoering van de betaalopdracht.

3.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen te bestelling en de uitvoering daarvan, ben je gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 4. Levering / reclames / aansprakelijkheid

4.1 Kaartopmaat.nl streeft er naar om de bestelde artikelen, na acceptatie van je bestelling, binnen het door kaartopmaat.nl opgegeven aantal werkdagen, via PostNL te bezorgen. De levertijd geldt echter als indicatie en niet als zogeheten fatale termijn. Aan de genoemde levertijd kunnen geen rechten worden ontleend.

4.2 Kaartopmaat.nl maakt gebruik van de bezorgservice van PostNL om de bestelde artikelen binnen de gewenste termijn op de juiste plaats van bestemming te krijgen. PostNL garandeert dat 95% van haar bestellingen op tijd wordt bezorgd, mits deze op tijd voor bezorging worden aangeboden. Kaartopmaat.nl garandeert dat de bestellingen op tijd bij PostNL worden aangeboden.

4.3 Overschrijding van enige leveringstermijn geeft je geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht je bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat je de overeenkomst in stand laat. Je bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren danwel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.

4.4 Je hebt de verplichting om bij ontvangst te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dien je kaartopmaat.nl daarvan zo spoedig na de aflevering, althans nadat de constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

4.5 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft kaartopmaat.nl de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten danwel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Artikel 5. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

5.1 Je dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door kaartopmaat.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

5.2 kaartopmaat.nl garandeert niet dat de aan je geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

5.3 Niets van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, zonder schriftelijke toestemming van kaartopmaat.nl

5.4 Indien jezelf een eigen geboortekaartje ontwerpt, berusten de auteursrechten daarop bij jou en geef je kaartopmaat.nl het recht om dit ontwerp als voorbeeld te tonen op kaartopmaat.nl, echter kaartopmaat.nl is niet aansprakelijk indien andere gebruikers van kaartopmaat.nl deze ontwerpen overnemen. Bovendien vrijwaar je kaartopmaat.nl voor aanspraken van derden indien blijkt dat jij met je eigen ontwerp inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden.

Artikel 6. Bestellingen / communicatie

6.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen jou en kaartopmaat.nl, danwel tussen kaartopmaat.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen jou en kaartopmaat.nl, is kaartopmaat.nl niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van kaartopmaat.nl.

Artikel 7. Overmacht

7.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft kaartopmaat.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van jou bestelling op te schorten, danwel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door jou dit schriftelijk of per email mede te delen en zulks zonder dat kaartopmaat.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan kaartopmaat.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 8.Privacy en Wet Bescherming Persoonsgegevens

8.1 Create2Send is verantwoordelijk voor de verwerking van de klantgegevens die worden verzameld bij het aangaan van nieuwe overeenkomsten inzake kaartopmaat.nl met als doel om i) uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst tussen jou en kaartopmaat.nl en ii) om een administratie bij te houden.

8.2 Create2Send respecteert jouw privacy. Create2Send heeft daartoe de verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag.

8.3 Jij erkent op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling en verstrekking van jouw persoonsgegevens en het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en je gaat akkoord met het privacy- en cookie beleid van Create2Send.

Artikel 9. Diversen

9.1 Indien je aan kaartopmaat.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is kaartopmaat.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij je de aan kaartopmaat.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan jouw bestellingen dienen te worden verzonden.

9.2 Indien je op kaartopmaat.nl een account hebt aangemaakt ontvang je periodiek een email met de laatste nieuws en aanbiedingen. Stel je hier geen prijs op, dan kun je dit aangeven bij je persoonlijke gegevens.

9.3 Wanneer door kaartopmaat.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. Je kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat kaartopmaat.nl deze Voorwaarden soepel toepast.

9.4 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met kaartopmaat.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door kaartopmaat.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

9.5 Je dient eventuele klachten zo snel mogelijk na het ontstaan te melden aan Create2Send.

9.5 Kaartopmaat.nl is bevoegd om bij de uitvoering van jouw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

9.6 De zichttermijnen voor koop op afstand zoals vermeld in artikel 7:46d lid 1-3 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing, daar het om een op maat gemaakt specifiek product gaat.

Artikel 10. Toepasselijk recht / bevoegd rechter

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.

 

© 2019 Create2Send BV. Geboortekaartjes  |  Trouwkaarten  |  Uitnodigingen  |  Verhuiskaarten